معرفی انواع حمله ها
زمانی که می خواهید به جایی حمله کنید 3 گزینه پیش روی شماست:
پشتیبانی: در واقع این مورد برای فرستادن سربازان به دهکده ای برای حمایت از اوندهکده انجام میشه و تا زمانی که نخواهید اونها رو برگردانید ، اونجا میمونن و البته از موجودی گندم اون دهکده استفاده می کنند.
هم شما می تونید اونها رو برگردونید ، هم صاحب دهکده دوم.
حمله( Normal attack ) این حمله در مواقعی استفاده میشه که بخواهید سربازهاتونتا آخرین نفس با سربازهای طرف مقابل بجنگند ، خب احتمال این هم وجود دارهکه همه سربازهاتون بمیرن.
غارت ( Raid attack ) در ایننوع حمله که متداولترین نوع حمله هم هست ، این اجازه رو به سربازاتونمیدید که اگه تونستن فرار کنن این حمله به طور معمول برای دزدی و غارتمنابع طرف مقابل استفاده میشه .
توجهداشته باشید جاسوسان ( که برای جاسوسی و گزارش میزان منابع و تعدادسربازان طرف مقابل و یا تعداد سربازان و عوامل دفاعی موجود در شهر طرفمقابل ازشون اسفاده میشه ) تنها به صورت غارت باید فرستاده بشن و درصورتیکه طرف مقابل جاسوس نداشته باشه ، به هیچ وجه متوجه حمله ی جاسوس شمانخواهد شد . و همینطور برای حمله با استفاده از کاتا یارم ( اولی برای تخریب ساختمانها و دومی برای تخریب دیوار شهر ) فقط بایداز حمله نرمال استفده کنید.
تا زمانی که بازی منطقی انجام میدید لزومی به استفاده از کاتا یا رم نیست . حداقل در اوایل بازی